Pomiary elektryczne


Warszawa, ul. Rakietników 24. Telefon: +48793527247

Pomiary elektryczne i badania instalacji elektrycznych pozwalają szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości i zapobiec poważnym awariom w przyszłości. Dlatego oferujemy naszym klientom usługi najwyższej klasy przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści nie tylko przeprowadzą wszystkie niezbędne badania i pomiary, ale przygotują również odpowiedni raport. W przypadku wykrycia usterek oferujemy ich szybkie i sprawne usunięcie.

Wykonujemy następujące usługi kontrolno – pomiarowe:

 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
 • Pomiary okresowe instalacji elektrycznych
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych
 • Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych pomiarów instalacji

Podstawowe zasady dobrze przeprowadzonych prac pomiarowych:

 • Pomiar powinien być prowadzony w warunkach normalnej (ewentualnie w warunkach zbliżonych) pracy instalacji.
 • Przed każdym pomiarem należy sprawdzić działanie urządzeń pomiarowych.
 • Osoba przeprowadzająca pomiar musi zapoznać się z dokumentacją instalacji.
 • Przed przystąpieniem do pomiaru niezbędne są odpowiednie obliczenia (wybór sposobu badania).
 • Niezbędne są oględziny instalacji (czy nie jest uszkodzona, prawidłowo oznakowana, itp.)
 • Zawsze należy zachować ostrożność, nawet gdy źródło zasilania jest wyłączone